Pasjonatka biznesu, zarządzania i nowych technologii. Jeżeli chcesz o coś Cię zainteresowało, chcesz doprecyzować, masz pytania albo wątpliwości – zapraszam do kontaktu

info@welovebusiness.pl 

Blog

Różnorodność w miejscu pracy – problem czy wyzwanie?

różnorodność diversity

Globalizacja wymaga coraz większej liczby interakcji między ludźmi z różnych kultur, wyznających inne wartości, posiadających zupełnie inne doświadczenia i spojrzenie na świat. Nie będziemy już nigdy żyć ani pracować na jednorodnym rynku, jesteśmy częścią światowej gospodarki. Organizacje potrzebują różnorodności, by wykształcić  kreatywne podejście oraz otwartość na zmiany. Różnorodność zatem staje się ważnym tematem dla managerów.

Kiedy Twoja firma staje przed wyzwaniem różnorodności, pracownicy muszą nabyć pewne umiejętności, by spełnić oczekiwania środowiska międzynarodowego. Kadra managerska powinna  przygotować zarówno siebie, jak i swoje zespoły do różnorodności, jako wartości samej w sobie.

W tym artykule poruszę kwestię efektywnego zarządzania różnorodnymi zespołami. Spróbuję również opisać, czym różnorodność w ogóle jest. Przedstawię również korzyści, jakie daje różnorodność oraz wyzwania, z jakimi się wiąże a także efektywne sposoby na zarządzanie niejednolitym zespołem.

Definicja różnorodności

Różnorodność jest definiowana jako uznanie, zrozumienie, akceptacja różnic pomiędzy ludźmi z uwzględnieniem ich wieku, pochodzenia, płci, zdolności, rasy, orientacji seksualnej czy wyznawanych wartości lub religii.

Kwestie różności wymagają rozważenia, zwłaszcza w kontekście przyszłości rynku pracy z uwzględnieniem struktury populacji. Na naszym rynku konieczne jest zauważanie zależności między warunkami polskimi a unijnymi a także dodatkowych czynników (możliwość pracy Ukraińców). Organizacje powinny skupić się na różnorodności jako poszukiwaniu sposobów na zwiększenie własnej produktywności i konkurencyjności. Niektórzy badacze uważają, że różnorodność jest bezcenną przewagą konkurencyjną (Stephen G. Butler, cochair of the Business-Higher Education Forum). Zarządzanie i wartościowanie różnorodności jest kluczowym elementem w efektywnym zarządzaniem ludźmi, co zwiększa wydajność całej organizacji (Black Enterprise, 2001).

Zmiany demograficzne takie jak aktywność kobiet na rynku pracy, zmiany organizacyjne oraz działania legislacyjne uwzględniające równe traktowanie wymagają od organizacji weryfikacji praktyk zarządczych, rozwoju nowych zasad oraz kreatywnego podejścia do zarządzania ludźmi. Zmiany będą powodowały wzrost wyników oraz poprawę standardów obsługi klienta.

Różnorodność jest potencjalnym źródłem przewagi konkurencyjnej, dzięki któremu firmy mogą pozyskać ludzi o rozmaitych talentach i punktach widzenia, mogących poradzić sobie ze złożonością i z niepewnością wciąż zmieniającego się środowiska w XXI wieku. Innymi słowy, jeżeli będziesz we właściwy sposób sprawować przywództwo, poprzez różnorodność osiągniesz przewagę konkurencyjną. Jeżeli tego nie będziesz należycie robić utracisz ją. – John R. Schermerhorn

Zalety różnorodności w miejscu pracy

Różnorodność niesie za sobą korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy jednak zależni są od miejsc pracy, które tworzą. Poprzez szacunek dla indywidualnych różnic wśród pracowników mogą zwiększyć produktywność. Różnorodność daje także możliwość redukcji liczby spraw sądowych oraz zwiększenie możliwości działań marketingowych i rekrutacyjnych. Dodatkowymi zaletami jest zwiększenie kreatywności wśród pracowników oraz poprawa wizerunku organizacji. W obecnych czasach mogą być one kluczem do przewagi konkurencyjnej. Różnorodność jest fundamentalnym czynnikiem dla sukcesu organizacji. Kadra zarządzająca musi widzieć zagrożenia, jakie niesie jej pominięcie.

Wyzwania związane z różnorodnością w miejscu pracy

Różnorodność jest wyzwaniem dla każdej organizacji. Zarządzanie różnorodnością jest jednak łatwiejsze, kiedy przyjmiemy do wiadomości, że ludzie są różni. To powoduje, że zaczynamy zauważać wartość płonącą z tych różnic, konieczność walki z dyskryminacją i nowe podejście do polityki awansów. Zarządzający mają szanse powstrzymywać zwalniających się z tego typu przyczyn pracowników a także kształtować wzorce zachowań podwładnych, mając na względzie przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji.

Negatywne nastawienie i nieodpowiednie zachowania mogą być barierą dla różnorodności w organizacji. Ma to negatywny wpływ na relacje w miejscu pracy oraz produktywność.  Niedopuszczalne jest wykorzystywanie uprzedzeń ani dyskryminacji w przypadku rozstawania się z pracownikiem.

Jak zarządzać różnorodnością?

Efektywny zespół powinien być świadomy, jakie umiejętności są niezbędne by tworzyć przyjazne miejsce pracy. Ludzie muszą rozumieć problem dyskryminacji i jego konsekwencje. Co więcej, powinni też rozpoznawać własne kulturalne uprzedzenia i osądy. Różnorodność nie polega na różnicach pomiędzy grupami, tylko na różnicach między jednostkami. Każdy z nas jest wyjątkowy i nie musi reprezentować określonej grupy. Jeżeli to konieczne, należy też zmienić organizację. Musi ona uczyć się, jak zarządzać różnorodnością, by osiągać dalsze sukcesy.

Niestety nie ma prostej recepty na sukces. Często zależy on od zdolności managerów do zrozumienia, co jest najlepsze dla organizacji, której siła opiera się na współpracy i dynamicznych zmianach. Zarządzanie różnorodności jest wszechstronnym procesem tworzenia środowiska pracy dla każdego. Kiedy tworzymy różnorodny zespół z sukcesami na koncie, manager powinien skupić się na świadomości osób, które go tworzą. Organizacje muszą się rozwijać, wdrażać i utrzymywać istniejące dobre praktyki ponieważ jednodniowe szkolenie nie zmieni wzorca zachowań człowieka. Zarządzający powinni także rozumieć, że sprawiedliwość niekoniecznie oznacza różność. Zdarzają się wyjątki.

Zarządzanie różnorodnością jest czymś więcej niż dawanie równych szans pracownikom czy polityka dyskryminacji pozytywnej. Managerowie powinni oczekiwać zmian ewolucyjnych, zachęcając jednocześnie do wdrożenia zmian.

Innym istotnym czynnikiem, mającym wpływ na promowanie różnorodności jest bezpieczne miejsce komunikacji. Spotkania, w których uczestniczy cały zespół są świetną okazją do tworzenia atmosfery dialogu. Kadra powinna zaangażować się także w tworzenie polityki wewnętrznej oraz programów treningowych. Umożliwiają one uzyskanie informacji o obowiązujących zasadach a także możliwościach, jakie są oferowane pracownikom. Należy też podkreślić znaczenie otwartości na konstruktywną krytykę, by wszyscy mogli wyciągać wnioski zarówno z popełnionych błędów, jak i odniesionych sukcesów.

Podsumowanie

Różnorodne miejsce pracy jest nową rzeczywistością w nieustannie zmieniającym się świecie. Zespoły, rozumiejące znaczenie różnorodności przynoszą wielką wartość każdej organizacji. Poszanowanie indywidualnych różnic jest czynnikiem wpływającym na podwyższenie zdolności kreatywnych w zespole oraz podnoszącym produktywność. Zadaniem kadry zarządzającej jest tworzenie przyjaznego środowiska pracy, gdzie każdy może wykorzystywać własne możliwości. Priorytetem jest edukacja wszystkich członków zespołu w zakresie różnorodności, z uwzględnieniem przepisów prawnych które tego zagadnienia dotyczą. Większość miejsc pracy pogodziło się z różnorodnością kulturową. Ich dalszy pomyślny rozwój zdeterminowany jest poprzez zdolności dostosowywania się do aktualnych oczekiwań rynku.

Opublikuj komentarz